หมวดหมู่สินค้า

  BC1031

  Specification
  Tint Strength (%ITRB) D3265 -
  Oil Absorption(cc/100g) D2414 -
  Iodine Absorption (g/kg) D1510 -
  Nitrogen Absroption (m2/g) D4820 -
  STSA (m2/g) D6556 -
  24M4Oil Absroption (cc/100g) D3493 -
  Heat Loss (%max) D1509 -
  Pour Density (kg/m3) D1513 -
  300% Mod (IRB #7) (Mpa) D3192/D412 -

  N-220

  Specification
  Tint Strength (%ITRB) D3265 116
  Oil Absorption(cc/100g) D2414 114
  Iodine Absorption (g/kg) D1510 121
  Nitrogen Absroption (m2/g) D4820 114
  STSA (m2/kg) D6556 106
  24M4Oil Absroption (cc/100g) D3493 98
  Heat Loss (%max) D1509 2.5
  Pour Density (kg/m3) D1513 355
  300% Mod (IRB #7) (Mpa) D3192/D412 -0.2

  N-234

  Specification
  Tint Strength (%ITRB) D3265 123
  Oil Absorption(cc/100g) D2414 125
  Iodine Absorption (g/kg) D1510 120
  Nitrogen Absroption (m2/g) D4820 119
  STSA (m2/kg) D6556 112
  24M4Oil Absroption (cc/100g) D3493 102
  Heat Loss (%max) D1509 2.5
  Pour Density (kg/m3) D1513 320
  300% Mod (IRB #7) (Mpa) D3192/D412 -0.1

  N-299

  Specification
  Tint Strength (%ITRB) D3265 113
  Oil Absorption(cc/100g) D2414 124
  Iodine Absorption (g/kg) D1510 108
  Nitrogen Absroption (m2/g) D4820 104
  STSA (m2/g) D6556 97
  24M4Oil Absroption (cc/100g) D3493 104
  Heat Loss (%max) D1509 2.5
  Pour Density (kg/m3) D1513 335
  300% Mod (IRB #7) (Mpa) D3192/D412 0.7

  N-326

  Specification
  Tint Strength (%ITRB) D3265 111
  Oil Absorption(cc/100g) D2414 72
  Iodine Absorption (g/kg) D1510 82
  Nitrogen Absroption (m2/g) D4820 78
  STSA (m2/g) D6556 76
  24M4Oil Absroption (cc/100g) D3493 68
  Heat Loss (%max) D1509 2.5
  Pour Density (kg/m3) D1513 455
  300% Mod (IRB #7) (Mpa) D3192/D412 -3.6

  N-330

  Specification
  Tint Strength (%ITRB) D3265 104
  Oil Absorption(cc/100g) D2414 102
  Iodine Absorption (g/kg) D1510 82
  Nitrogen Absroption (m2/g) D4820 78
  STSA (m2/g) D6556 75
  24M4Oil Absroption (cc/100g) D3493 88
  Heat Loss (%max) D1509 2.5
  Pour Density (kg/m3) D1513 380
  300% Mod (IRB #7) (Mpa) D3192/D412 -0.6
1 2